اگر چراغ فیلتر یخچال روشن شد،چه باید کرد؟

چراغ فیلتر اساسا زمانی روشن میشود که از مدت زمان استفاده فیلتر گذشته باشد.

 

_در برند های مختلف یخچال نحوه ریست فیلتر متفاوت میباشد.ولی چند نمونه ای که بیشتر برندها استفاده میکنند به شرح زیر میباشد: